PRIVACYSTATEMENT  JOBVENTURES

 

 

versie: 1.0

 

 

1.  Inleiding

 

 

1.1               Dit Privacy Statement (hierna te noemen “Statement”) wordt gebruikt door JobVentures.

 

1.2             JobVentures, is gevestigd in Houten op het adres Kokermolen 11-1.03.

 

1.3               Dit Statement is allereerst bedoeld om uit te leggen hoe en waarom persoonsgegevens, dus alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, door JobVentures worden verwerkt. JobVentures is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens zoals in dit Statement is beschreven, tenzij anders aangegeven.

 

1.4               In dit Statement wordt een aantal begrippen gebruikt om groepen te duiden:

 

1.4.1      Werkgever: een partij waarmee de arbeidsrelatie wordt aangegaan, veelal de opdrachtgever van JobVentures in het geval van werving en selectie.

1.4.2        Opdrachtgever: een bedrijf waar JobVentures een bemiddeling tot stand brengt.

1.4.3        Leverancier: een bedrijf of persoon dat JobVentures diensten levert op het gebied van o.a. Recruitment, IT, HR of Marketing.

 

 

 

2.  DeelI - Persoonsgegevens

 

 

2.1             Er is een aantal situaties waarin JobVentures mogelijk jouw persoonsgegevens verwerkt:2.1.1      Je bent (werkzaam bij) een opdrachtgever van JobVentures.

2.1.2      Je bent een prospect van JobVentures.

2.1.3      Je bent een sollicitant bij JobVentures.

2.1.4      Je bent ingeschreven als kandidaat bij JobVentures.

2.1.5      Je bent (werkzaam bij) een leverancier van JobVentures.

2.1.6      Je bent werkzaam bij JobVentures.

2.1.7      Je hebt gewerkt bij JobVentures.

 

 

2.2             Bij persoonsgegevens die JobVentures mogelijk verwerkt, mag je denken aan het volgende:

 

○      voor- en achternaam;

○      adresgegevens;

○      geslacht;

○      nationaliteit;

○      geboortedatum en -plaats;

○      e-mailadres;

○      telefoonnummer;

○      bankrekeningnummer;

○      cv, werkervaring en opleidingen;

○      huidige en gewenste arbeidsvoorwaarden;

○      gegevens over jouw beschikbaarheid;

○      gegevens over testen die je via JobVentures hebt gedaan;

○      notulen over communicatie tussen jou en JobVentures;

○      overige persoonsgegevens, afhankelijk van de relatie die je met JobVentures hebt, zoals BSN of kopie ID.

 

2.3               Ook kan het zo zijn dat je in de communicatie met JobVentures andere persoonsgegevens hebt vrijgegeven. Hierin onderscheidt JobVentures de volgende categorieën:

 

2.3.1      Persoonsgegevens die je naast de (bijzondere) persoonsgegevens aan JobVentures verstrekt om de overeenkomst met jou of de opdrachtgever uit te kunnen voeren.

2.3.2      Persoonsgegevens die JobVentures herleidt uit jouw gebruik van de Website, of uit andere manieren waarop je contact met JobVentures zoekt of met JobVentures communiceert. 

3.  Gegevensbronnen

 

 

3.1             In principe verstrek je zelf jouw persoonsgegevens aan JobVentures met uitzondering van de volgende situaties:

 

3.1.1      Wanneer JobVentures persoonsgegevens ontvangt van een Opdrachtgever of Leverancier zodat JobVentures de overeenkomst met deze opdrachtgever of leverancier kan nakomen.

3.1.2      Wanneer JobVentures persoonsgegevens ontvangt van een andere organisatie.

 

 

4.  Grondslagen

 

 

4.1             JobVentures verzamelt persoonsgegevens gebaseerd op de volgende grondslagen:

 

 

4.1.1        De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om een overeenkomst tussen jou en de werkgever of opdrachtgever uit te voeren.

4.1.2        JobVentures heeft - als commerciële onderneming - het gerechtvaardigde belang om haar diensten aan te kunnen bieden en personeel te kunnen werven, tenzij jouw belangen, grondrechten en/of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan het belang van JobVentures.

4.1.3        Om contact met jou op te kunnen nemen en jouw toestemming vast te kunnen leggen is het legitiem dat JobVentures jou (tijdelijk) aanmaakt in de database.

 

4.2             Mocht het nodig zijn, dan zal JobVentures jou om extra toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen.

 

5.  Doeleinden

 

 

5.1             JobVentures verwerkt persoonsgegevens zodat:

 

 

5.1.1        JobVentures de overeenkomst met jou en jouw werkgever of opdrachtgever kan uitvoeren, zoals maar niet beperkt tot de arbeidsovereenkomst met JobVentures en de overeenkomsten met de opdrachtgevers van JobVentures;

5.1.2        JobVentures nieuwe werknemers kan werven via o.a. de sollicitatie functie op de Website;

5.1.3        JobVentures marketingactiviteiten kan uitvoeren, zoals maar niet beperkt tot het informeren over de diensten, evenementen, netwerkvragen, vacatures en carrièrekansen bij JobVentures via nieuwsbrieven en mails, alsook het meten van de effectiviteit van deze marketingactiviteiten;

5.1.4          JobVentures jou aanbiedingen kan doen en deze beter op jouw wensen en kwaliteiten kan afstemmen;

5.1.5        JobVentures jouw beschikbaarheid en bekwaamheid kan beoordelen, eventueel gebruikmakend van bijvoorbeeld testresultaten en referentiechecks;

5.1.6          JobVentures relevante informatie kan administreren om een arbeidsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden;

5.1.7          JobVentures haar re-integratieverplichtingen na kan komen;

5.1.8        er een opdracht bij een opdrachtgever met een overeenkomst kan worden vastgelegd, onderhouden en nagekomen;

5.1.9        kwaliteitsdoeleinden, zoals certificering, behaald worden;

5.1.10    de wet- en regelgeving bij het aangaan van een arbeidsrelatie wordt nageleefd, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

5.2             Wanneer JobVentures met jou een overeenkomst sluit, is het verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens zoals beschreven bij artikel 4.1.1 een vereiste. Heeft JobVentures deze gegevens niet tot haar beschikking, dan kan zij mogelijk niet voldoen aan de verplichtingen die op haar rusten op grond van de gesloten of te sluiten overeenkomst.

 

6.  Dataretentie

 

 

6.1               JobVentures bewaart de verzamelde persoonsgegevens nooit langer dan nodig en zorgt ervoor dat dit altijd het oorspronkelijke doel voor het verzamelen van de gegevens dient.

 

6.2             Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan de in artikel 7 beschreven situaties en termijnen, tenzij er voor JobVentures een wettelijke verplichting - bijvoorbeeld om fiscale redenen - geldt om persoonsgegevens langer te bewaren, of wanneer jij toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens langer te bewaren.

 

7.  Bewaartermijnen

 

 

7.1               Situatie1:  je staat bij JobVentures ingeschrevenJobVentures bewaart jouw persoonsgegevens. Uitschrijven kan op ieder moment door een mail te sturen via de contactpagina op Jobventures.nl.

Schrijf je jezelf uit? Dan verwijdert JobVentures al jouw persoonsgegevens, tenzij de persoonsgegevens wettelijke verplicht zijn te bewaren op grond van de wet- en regelgeving.

 

7.2               Situatie2:   je werkt bij JobVentures

Als je bij JobVentures werkt is het niet mogelijk om jouw persoonsgegevens uit de database te verwijderen. JobVentures heeft jouw persoonsgegevens nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan werkgevers zijn gebonden.

 

7.3               Situatie3:  je hebt bij JobVentures gewerkt

Als je bij JobVentures hebt gewerkt en je bent uit dienst getreden, dan hanteert JobVentures een bewaartermijn van 7 jaar in lijn met de wet- en regelgeving. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan (ex-) werkgevers zijn gebonden.

 

7.4               Situatie4:  je bent een contactpersoon van een opdrachtgever/prospect.

Als contactpersoon ben je met zeer beperkte gegevens in onze database aanwezig, te weten naam, zakelijk e-mailadres en zakelijk telefoonnummer. Wij hanteren geen bewaartermijn voor deze contactinformatie maar het is uiteraard altijd mogelijk om je uit onze database te laten verwijderen. Uitschrijven kan op ieder moment door een mail te sturen via de contactpagina op Jobventures.nl.

 

8.  Ontvangers en doorgiften

 

 

8.1             JobVentures geeft persoonsgegevens mogelijk door aan derden, ofwel ontvangers, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden zoals beschreven in artikel 5. Hieronder een specificatie van die doelen waarbij derden partijen gegevens ontvangen.8.1.1          Salaris betaling, om je salaris te kunnen betalen maken wij gebruik van een salarisadministratiekantoor en vertrekken wij NAW en bankgegevens die nodig zijn voor dit doel.

 

8.1.2          Vervoer, indien er sprake is van een leaseauto dan vertrekken wij NAW, telefoon en e- mailgegevens die nodig zijn voor de leasemaatschappij om jou een leaseauto te leveren. Als er sprake is van een abonnement op het OV dan verstrekken wij NAW, telefoon en e-mailgegevens aan de betreffende vervoerder om jou dit abonnement te kunnen leveren.

 

8.1.3          Om sollicitatiegesprekken te organiseren voor jou verstrekken wij cv informatie aan geselecteerde potentiële opdrachtgevers.

 

8.1.4          Evaluaties, om evaluatie gesprekken voor te bereiden maken wij gebruik van digitale vragenlijsten, om deze naar je te laten versturen verstrekken wij NAW en e-mailgegevens aan een onderzoeksbureau om dit mogelijk te maken.

 

8.1.5          Assessments, in bepaalde gevallen worden er assessments in de vorm van capaciteiten en drijfveren testen ingezet tijdens het sollicitatieproces. Om dit mogelijk te maken verstrekken wij NAW en e-mailgegevens aan een assessmentbureau.

 

8.1.6      Werkomgeving, in bepaalde gevallen verstrekken wij een laptop en een werkaccount. Om dit mogelijk te maken verstrekken wij NAW, telefoon en e-mailgegevens aan een IT service partner.

 

Derden partijen waaraan wij gegevens verstrekken ten behoeve van de hier bovengenoemde doelen hebben te allen tijde de verplichting om zich aan dezelfde bewaartermijnen en dezelfde garanties en rechten te houden als in dit Statement vermeld.

 

8.2               Mogelijke ontvangers van persoonsgegevens zijn:

 

 

8.2.1        zakelijke relaties, opdrachtgevers, leveranciers en opdrachtnemers van JobVentures;

8.2.2        auditors, juridische adviseurs en andere adviseurs van JobVentures;

8.2.3        aanbieders van tools om het gebruik van de Website te analyseren.8.2.4        overige ontvangers waar jij mee akkoord gaat wanneer JobVentures haar diensten voor jou of de opdrachtgever waar je voor werkt inzet.

 

 

 

8.3             Naast de ontvangers zoals beschreven in artikel 8.2 is het mogelijk dat JobVentures persoonsgegevens ter beschikking stelt of ontsluit in de volgende gevallen:

 

8.3.1      Wanneer JobVentures wordt betrokken in de aankoop van een onderneming of verkoop van de eigen onderneming worden persoonsgegevens mogelijk verstrekt aan de potentiële verkoper of koper, met inachtneming van dit Statement.

8.3.2        Wanneer JobVentures bij onvoorziene omstandigheden en op basis van een wettelijke verplichting persoonsgegevens moet verstrekken of om het Statement, de algemene voorwaarden of de overeenkomst met jou, de werkgever of opdrachtgever uit te voeren.

 

8.4             JobVentures geeft persoonsgegevens niet door aan landen of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte.

 

9.  Beveiliging

 

 

JobVentures hecht veel waarde aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens, en om persoonsgegevens veilig op te slaan zijn er passende maatregelen en waarborgen getroffen die aan de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”) voldoen. Naast up to date virus & spy beveiliging maakt JobVentures gebruik van wat we noemen SSO (single sign on) waarbij onze interne medewerkers vanuit 1 punt aangemeld en afgemeld worden, hiermee voorkomen we onrechtmatig toegang. 

 

10.  Rechten

 

 

10.1          Volgens de AVG heb jij, afhankelijk van de situatie en onder bepaalde voorwaarden, de volgende rechten om controle te houden over jouw persoonsgegevens:

 

10.1.1    inzage in persoonsgegevens - zo mag je altijd een kopie opvragen van de persoonsgegevens die JobVentures van jou verwerkt;

10.1.2    verzoek om rectificatie van persoonsgegevens - persoonsgegevens kunnen dus altijd gewijzigd worden;10.1.3    verzoek om persoonsgegevens te verwijderen - voor als je wilt dat JobVentures je niet meer benadert; uitgezonderd voor zover er sprake is van een wettelijke bewaarplicht;

10.1.4    verzoek om verwerking van persoonsgegevens te beperken - wanneer je graag minder gegevens wilt laten verwerken;

10.1.5    bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens;

10.1.6     dataportabiliteit - ofwel het over laten dragen aan een andere partij;

10.1.7    indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Autoriteit Persoonsgegevens;

10.1.8    intrekken van toestemming zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking.

 

10.2          In de uitvoering van deze rechten kan het zijn dat JobVentures specifieke aanvullende informatie vraagt. Deze aanvullende informatie wordt verwerkt met het doel om de in artikel 10.1 beschreven rechten uit te oefenen.

 

11.  Vragen

 

 

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door JobVentures kun je contact opnemen met JobVentures via de contactgegevens zoals vermeld in artikel 1.2 van dit Statement.